Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Sëmundjet e Rënda

Sëmundje apo Gjendje Shëndetësore Kërcënuese për Jetën e një Qytetari Amerikan në Shqipëri

Nëse një qytetar Amerikan sëmuret ose plagoset rëndë gjatë qëndrimit në Shqipëri, zyrtari konsullor mund të ndihmojë në gjetjen e shërbimeve mjeksore të përshtatshme dhe të informojë familjarët apo miqtë.  Nëse është e nevojshme, zyrtari konsullor gjithashtu mund të ndihmojë në transferimin e fondeve nga Shtetet e Bashkuara për shpenzimet mjeksore.  Megjithatë, tarifat e spitalit dhe shpenzimet e tjera janë përgjegjësi e udhëtarit.

  • Për një listë të Ambluncave Ajrore apo Kompanive të Shpërnguljes Mjeksore, vizitoni faqen e Internetit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Byrosë së Çështjeve Konsullore “Ambulancat Ajrore”.
  • Për një listë Doktorësh apo Spitalesh/Klinikash që operojnë në Shqipëri, ju lutemi vizitoni faqen tonë të Internetit “Informacion Mjeksor”.
  • Për të dhëna mbi Gripin e Shpendëve, ju lutemi vizitoni faqen e Internetit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Byrosë së Çështjeve Konsullore “Informacion mbi Gripin e Shpendëve”.
  • Për të dhëna mbi Sëmundjet e Përgjithshme, ju lutemi vizitoni faqen e Internetit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Byrosë së Çështjeve Konsullore “Informacion mbi Sëmundje të Përgjithshme”.
  • Për informacion mbi Reagimin ndaj Incidenteve Radiologjike dhe Nukleare, ju lutemi vizitoni faqen e Internetit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Byrosë së Çështjeve Konsullore “Informacion mbi Reagimin ndaj Incidenteve Radiologjike dhe Nukleare”.