Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Mundësi Punësimi

Lajmërime për Vende të Lira Pune

Ambasada Amerikane, Zyra e USAID-it, Zyra e Korpusit të Paqes si edhe agjensi të tjera amerikane në Tiranë mund të publikojnë herë pas here lajmërime për vende të lira pune për nevojat e tyre të punësimit. Këto njoftime do të paraqiten në këtë faqe përgjate afatit të tyre të vlefshëm.

Agjensitë qeveritare amerikane janë punëdhënës me mundësi të barabarta dhe është politikë e tyre që të ofrojnë mundësi të barabarta punësimi që të gjithë personat, të ndalojne diskriminin për arsye të rracës, ngjyrës, fesë, seksit, origjinës kombtare, moshës, paaftesisë për punë, apo statusit të veteranit.

Aplikimet duhet të përmbajne një rezyme aktuale ose curriculum vitae, një letër shoqëruese qe shpjegon kualifikimin e kandidatit për pozicionin në fjalë dhe çfaredo reference, çertifikate apo dokumenta te tjera që demostrojnë aftesitë dhe mundësitë e kandidatit.

Aplikimet mund të dergohen nga e Hena në të Premte, nga ora 9:00 deri ne orën 17:00 pranë agjensisë respektive apo ambasadës, në përputhje me udhëzimet specifike të dhëna në njoftimin përkatës për vend të lirë pune.

Vizitoni në çdo kohë këtë faqe (në anglisht) për lajmërime të tjera punësimi. 

Kontakte të Mundshme

  • Zyra e burimeve njerezore (HR) pranë ambasadës:

    • Telefon: +355 4 247 285
    • Fax:      +355 4 232 222